Zaciągnięcie pożyczki przy nieadekwatnym oszacowaniu swoich zdolności finansowych i możliwości uregulowania zobowiązań, mogą kończyć się zadłużeniem, z którego ciężko wyjść. Czasami, to nieoczekiwane zrządzenia losu sprawiają, że mimo wcześniejszej zdolności spłaty zadłużenia, nagle powstaje problem, który staje na drodze między dłużnikiem, a wierzycielem. Nieprzyjemna sytuacja nieuregulowanych zobowiązań może ciągnąć się przez olbrzymi okres. Wyjściem mogą być ugody pożyczkowe - na czym polegają? Sprawdźmy.

Czym jest ugoda pożyczkowa i kiedy występuje?

W przypadku wystąpienia kłopotów z płynnością finansową, które uniemożliwiają dalszą spłatę zadłużenia, np. rat kredytu, dłużnicy zazwyczaj unikają komunikacji czy konfrontacji ze swoim wierzycielem, wierząc, że próba zbagatelizowania sytuacji w końcu doprowadzi do pozytywnego dla nich rozwiązania. Tymczasem, postępowanie takie popycha w coraz większe zadłużenie, które postępuje z dnia, na dzień utrudniając coraz bardziej sytuację zadłużonych. W przypadku problemów, tym bardziej finansowych, należy szukać drogi do ich rozwiązania, nie zaś uciekać od nich. Jednym ze sposobów na szukanie wyjścia z sytuacji kłopotliwej, zarówno we wczesnej fazie problemów, jak i późniejszej, kiedy już spirala zadłużenia osiągnie olbrzymie rozmiary, jest dążenie do ugody pożyczkowej. Jest to forma postępowania, które prowadzi i nadzoruje sąd rejonowy, które ma na celu wypracowanie optymalnych warunków dalszej spłaty zadłużenia, tak, by obie strony były zadowolone, dłużnik mógł zacząć regulować należności, a wierzyciel je otrzymywać. Jest to zatem forma polubownego rozwiązania kłopotu, która przyjmuje charakter negocjacji nowych warunków spłaty zadłużenia. Mogą one dotyczyć np. rozłożenia spłaty należności na raty lub np. zwiększenie ich ilości i jednoczesne zmniejszenie wysokości spłacanej kwoty w przypadku np. pożyczek bankowych czy kredytów. Wezwanie do ugody pożyczkowej może wystosować każda ze stron sporu pożyczkowego.

Rola sądu w ugodzie pożyczkowej

Postępowanie ugodowe przeprowadzane jest w siedzibie sądu pod nadzorem sędziego. Uczestnictwo jest dobrowolne. Sąd nie zmusza żadnej ze stron do wstawienia się na posiedzeniu, jak i brania udziału w negocjacjach. Instytucja ta przyjmuje jedynie formę obserwatora, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem spotkania i negocjacji i sprawdzeniem czy proponowana ugoda jest zgodna z literą prawa i nie będzie stanowiła nadużycia, którejś ze stron.

Przebieg posiedzenia

Jak zostało powiedziane, uczestnictwo w postępowaniu ugodowym ma charakter dobrowolny, a sąd nie może zmusić do niego żadnej ze stron. Nie znaczy to jednak, że jeśli do takiego spotkania dojdzie, to jego postanowienia pozostaną bez mocy prawnej. Posiedzenie polega na negocjowaniu nowych warunków spłaty zadłużenia, które mają na celu umożliwienie jego regulowania przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. W przypadku dojścia do polubownego porozumienia, zostaje zawarta ugoda na mocy spisanej umowy, w której dokładnie określa się warunki spłaty, obowiązki dłużnika i oczekiwania wierzyciela. Umowa dostaje charakteru egzekucyjnego, co oznacza, że w przypadku nie dotrzymania jej zapisów, wierzyciel otrzymuje możliwość skierowania sprawy do komornika celem zajęcia mienia dłużnika.

Korzyści ugody pożyczkowej

Dążenie do ugody pożyczkowej jest korzystne dla obu stron. Dłużnik ma szanse otrzymać nowe, odpowiadające do jego obecnej sytuacji warunki spłaty należności i rozpoczęcie procesu pozbywania się zadłużenia, a wierzyciel uzyskania swoich należnych środków. Dla wierzyciela jest również metoda bardziej korzystna niż powództwo cywilne, ze względu na o wiele niższe koszty postępowania ugodowego. Jest to także proces, który jest o wiele bardziej krótszy, mniej skomplikowany i w większości przypadków prowadzi do osiągnięcia porozumienia, które zażegna spór. Ugoda pożyczkowa to bardzo często jedyny sposób dla dłużnika na wyjście ze swoich zbyt wysokich zobowiązań finansowych względem wierzyciela, dla którego może to być jedyna droga do otrzymania należności.